لیست ارز ها همه

لیست سفارشات خرید

شناسه سفارش کاربر نوع ارز تعداد قیمت تاریخ وضعیت مشاهده
4 کاربر تست XRP 1 25739 1398/08/09 12:35:51 در یافت شده مشاهده
3 کاربر تست BCH 1 25739 1398/08/06 11:13:41 در یافت شده مشاهده
7 کاربر تست BTC 1 963430305 1398/09/27 11:25:45 در یافت شده مشاهده
شناسه سفارش کاربر نوع ارز تعداد قیمت تاریخ وضعیت مشاهده

لیست سفارشات فروش

شناسه سفارش کاربر نوع ارز تعداد قیمت تاریخ وضعیت مشاهده
5 کاربر تست BTC 1 963430305 1398/09/11 02:56:32 لغو مشاهده
6 کاربر تست BTC 1 963430305 1398/09/27 00:53:20 پرداخت نشده مشاهده
شناسه سفارش کاربر نوع ارز تعداد قیمت تاریخ وضعیت مشاهده